چند ضلعی ها (قسمت پنج)، درس اول- چند ضلعی و ویژگی های آن ها (قسمت ششم)-تدریس-آلا