چند ضلعی ها (قسمت چهارم)، درس اول- چند ضلعی ها و ویژگی های آن ها (قسمت پنجم)-تدریس-آلا