گردش مواد در بدن (قسمت اول)، گفتار اول- قلب (قسمت اول)-تدریس-آلا