گردش مواد در بدن (قسمت دهم)، گفتار دوم- رگ ها (قسمت ششم)-تدریس-آلا