گردش مواد در بدن (قسمت دوازدهم)، گفتار سوم- خون (قسمت دوم)