گردش مواد در بدن (قسمت دوم)، گفتار اول- قلب (قسمت دوم)-تدریس-آلا