گردش مواد در بدن (قسمت سوم)، گفتار اول- قلب (قسمت سوم)-تدریس-آلا