گردش مواد در بدن (قسمت شانزدهم)، گفتار چهارم- تنوع گردش مواد در جانداران (قسمت دوم)-تدریس-آلا