گردش مواد در بدن (قسمت ششم)،گفتار دوم- رگ ها (قسمت دوم)-تدریس-آلا