گردش مواد در بدن (قسمت نهم)، گفتار دوم- رگ ها (قسمت پنجم)-تدریس-آلا