گردش مواد در بدن (قسمت هشتم)، گفتار دوم- رگ ها (قسمت چهارم)-تدریس-آلا