گردش مواد در بدن (قسمت هفتم)، گفتار دوم- رگ ها (قسمت سوم)-تدریس-آلا