گردش مواد در بدن (قسمت پانزدهم)، گفتار چهارم- تنوع گردش مواد در جانداران (قسمت اول)-تدریس-آلا