گردش مواد در بدن (قسمت پنجم)،گفتار دوم- رگ ها (قسمت اول)-تدریس-آلا