گردش مواد در بدن (قسمت چهاردهم)، گفتار سوم- خون (قسمت چهارم)-تدریس-آلا