گردش مواد در بدن (قسمت چهارم)، گفتار اول- قلب (قسمت دوم)-تدریس-آلا