گردش مواد در بدن (قسمت یازدهم)، گفتار سوم- خون (قسمت اول)-تدریس-آلا