تنظیم شیمیایی (قسمت دوم)، گفتار دوم غده های درون ریز (قسمت اول)- تدریس – آلا