تنظیم شیمیایی (قسمت سوم)، گفتار دوم غده های درون ریز (قسمت دوم) – تدریس – آلا