تنظیم شیمیایی (قسمت چهارم)، گفتار دوم غده های درون ریز (قسمت سوم) – تدریس – آلا