دستگاه حرکتی (قسمت پنجم)، گفتار دوم ماهیچه و حرکت (قسمت دوم) – تدریس – آلا