آرایش الکترون-نقطه ای : ساختار لوییس – تدریس – آلا