ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت بیست و سوم)، اصل ارشمیدس (قسمت دوم)