ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت بیست و دوم)، اصل ارشمیدس (قسمت اول)