جمله عمومی الگوهای خطی و غیرخطی درجه۲

در این ویدیو خلاصه ای از نکات الگوهای خطی و غیرخطی درجه ۲ را با هم یاد آوری می کنیم.