نسبت تشابه در مثلث های قائم الزاویه-تمرین دو-خوان آموز

این فیلم مربوط به جزوه ی هوشمند خوان آموز می باشد که در قسمت محصولات آموزشی موجود است

برای مشاهده ی محصولات کلیک کنید

 

تناسب اضلاع متناظر در دو مثلث قائم الزاویه با یک زاویه برابر و زاویه قائم در هر دو مثلث