نسبت های مثلثاتی و استفاده از مفاهیم اولیه-تمرین شش-خوان آموز

این فیلم مربوط به جزوه ی هوشمند خوان آموز می باشد که در قسمت محصولات آموزشی موجود است

برای مشاهده ی محصولات کلیک کنید

این مسئله نسبت های مثلثاتی سینوس و کسینوس تانژانت و کتانژانت را بررسی میکند.