ترکیب مثلث ها باهم و بدست آوردن مجهولات-تمرین بیست و هفت-خوان آموز

این فیلم مربوط به جزوه ی هوشمند خوان آموز می باشد که در قسمت محصولات آموزشی موجود است

برای مشاهده ی محصولات کلیک کنید