مسائل مربوط به مثلث هایی با اضلاع یا زاویه های مجهول-تمرین بیست و سه-خوان آموز

این فیلم مربوط به جزوه ی هوشمند خوان آموز می باشد که در قسمت محصولات آموزشی موجود است

برای مشاهده ی محصولات کلیک کنید

در این بخش مثلث هایی داریم که باید با استفاده از نسبت های مثلثاتی مجهولات مشخص شده را مشخص کنیم.