یافتن ضلع سوم مثلث به کمک نسبت های مثلثاتی-تمرین بیست و نه-خوان آموز

این فیلم مربوط به جزوه ی هوشمند خوان آموز می باشد که در قسمت محصولات آموزشی موجود است

برای مشاهده ی محصولات کلیک کنید