جایگاه نقاط در دایره مثلثاتی-تمرین چهل و سه-خوان آموز

فیلم قسمت ب:

فیلم قسمت ج:

فیلم قسمت د:

این فیلم مربوط به جزوه ی هوشمند خوان آموز می باشد که در قسمت محصولات آموزشی موجود است

برای مشاهده ی محصولات کلیک کنید