استفاده از عبارت ها و روابط مثلثاتی-تمرین هفتاد و یک-خوان آموز

این فیلم مربوط به جزوه ی هوشمند خوان آموز می باشد که در قسمت محصولات آموزشی موجود است.

برای مشاهده ی محصولات کلیک کنید