تعیین حدود در ناحیه های مختلف-تمرین پنجاه و پنج-خوان آموز

این فیلم مربوط به جزوه ی هوشمند خوان آموز می باشد که در قسمت محصولات آموزشی موجود است

برای مشاهده ی محصولات کلیک کنید

در این تمرین در یک بازه مشخص نسبت مثلثاتی مشخصی را با یک مجهول داده ایم و میخواهیم محدوده این عبارت مجهول را مشخص کنیم.