بررسی تساوی های مثلثاتی-تمرین هفتاد و نه-خوان آموز

فیلم بخش دو:

فیلم بخش سه:

فیلم بخش چهار:

فیلم بخش پنج:

فیلم بخش شش:

فیلم بخش هفت:

فیلم بخش هشت:

فیلم بخش نه:

فیلم بخش ده:

فیلم بخش یازده:

فیلم بخش دوازده:

فیلم بخش سیزده:

فیلم بخش چهارده:

فیلم بخش پانزده:

این فیلم مربوط به جزوه ی هوشمند خوان آموز می باشد که در قسمت محصولات آموزشی موجود است.

برای مشاهده ی محصولات کلیک کنید