تانژانت در نوشتن معادله خط-تمرین شصت-خوان آموز

این فیلم مربوط به جزوه ی هوشمند خوان آموز می باشد که در قسمت محصولات آموزشی موجود است

برای مشاهده ی محصولات کلیک کنید

در این تمرین از زاویه های داده شده استفاده کرده و تانزانت ها را بدست می اوریم و معادله خطوط خواسته شده را نیز به راحتی مینویسیم.