ربع های نسبت های مثلثاتی-تمرین چهل و نه-خوان آموز

این فیلم مربوط به جزوه ی هوشمند خوان آموز می باشد که در قسمت محصولات آموزشی موجود است

برای مشاهده ی محصولات کلیک کنید

در این تمرین نشان میدهیم که کسینوس و کتانژانت در چه ربع هایی با یکدیگر هم علامت نیستند.