روابط بین نسبت های مثلثاتی تانژانت و کتانژانت-تمرین هفتاد و پنج-خوان آموز

این فیلم مربوط به جزوه ی هوشمند خوان آموز می باشد که در قسمت محصولات آموزشی موجود است.

برای مشاهده ی محصولات کلیک کنید