علامت تانژانت در ربع ها-تمرین پنجاه و شش-خوان آموز

این فیلم مربوط به جزوه ی هوشمند خوان آموز می باشد که در قسمت محصولات آموزشی موجود است

برای مشاهده ی محصولات کلیک کنید

با تعیین ربع ها و تانژانت به راحتی میتوان فهمید تانژانت در کدام ناحیه ها مثبت و در کدام ناحیه ها منفی است.