استفاده از ضرب و تقسیم در عبارت گویا-تمرین-خوان آموز

این فیلم مربوط به جزوه ی هوشمند خوان آموز می باشد که در قسمت محصولات آموزشی موجود است.

برای مشاهده ی محصولات کلیک کنید

در این تمرین از ضرب و تقسیم بین عبارت های گویا استفاده میکنیم و در اخر عبارت بدست آمده را ساده میکنیم.