تجزیه-تدریس-خوان آموز

این فیلم مربوط به جزوه ی هوشمند خوان آموز می باشد که در قسمت محصولات آموزشی موجود است.

برای مشاهده ی محصولات کلیک کنید

تبدیل یک چند جمله ای به حاصلضرب یک یا چند,چندجمله ای را در تجزیه میبینیم.