تجزیه کردن عبارات-تمرین-خوان آموز

فیلم قسمت دوم:

 

فیلم قسمت سوم:

 

این فیلم مربوط به جزوه ی هوشمند خوان آموز می باشد که در قسمت محصولات آموزشی موجود است.

برای مشاهده ی محصولات کلیک کنید

در این تمرین عبارت های داده شده را تجزیه میکنیم.