تعیین عبارت های رادیکالی-تمرین-خوان آموز

این فیلم مربوط به جزوه ی هوشمند خوان آموز می باشد که در قسمت محصولات آموزشی موجود است.

برای مشاهده ی محصولات کلیک کنید

تعیین مقدار عبارت های رادیکالی و یا تعیین حدود عبارت های رادیکالی توسط عبارت های رادیکالی و صحیح نزدیک به همان عبارت