مقدار عبارت های رادیکالی-تمرین سه-خوان آموز

فیلم قسمت دو:

 

فیلم قسمت سه:

 

این فیلم مربوط به جزوه ی هوشمند خوان آموز می باشد که در قسمت محصولات آموزشی موجود است.

برای مشاهده ی محصولات کلیک کنید