نمایش مجموعه ها نهم-تدریس-سروش

در این ویدیو  نمایش مجموعه ها را خواهیم داشت.

جهت دریافت جزوه ی هوشمند کامل مجموعه های نهم به همراه درسنامه تکمیلی و فیلم های آموزشی استاد برازنده کلیک کنید.