استفاده از اعمال ریاضی برای بیشترین شدن-تمرین-سروش