تعداد نیم خط ها و پاره خط ها-تمرین-سروش

سؤال: روی یک خط ۸ نقطه قرار می دهیم. تعداد پاره خط ها و نیم خط های بوجود آمده را بیابید.

پاسخ: