راهبرد الگوسازی-تمرین-سروش

سؤال: دو عدد صحیح بیابید که حاصل ضرب آن ها بیست و حاصل جمع آن ها کمترین مقدار باشد.

پاسخ: