راهبرد الگویابی-تمرین-سروش

سؤال:

در هر الگو ۳ عدد (جمله) بعدی الگو را بنویسید و رابطه ی بین عددها را توضیح دهید.

….. و ….. و ….. و ۳۵ و ۲۵ و ۱۶ و ۸ و ۱

پاسخ: