راهبرد الگویابی-تمرین۲-سروش

سؤال:

اگر نوشتن عدد زیر را ادامه دهیم سی امین رقم چه رقمی است؟

…۳۷۵۸۹۳۷۵۸۹۳۷۵۸۹

پاسخ: