راهبرد حذف و آزمایش-تمرین-سروش

سؤال:

در یک کارگاه دوچرخه و سه چرخه سازی تعداد ۱۳ فرمان و ۳۱ چرخ وجود دارد. با این تعداد فرمان و چرخ، چند دوچرخه و سه چرخه می توان ساخت؟

پاسخ: